News & Dialogue

Interviews (selection)
Cinema Austriaco, 22nd of June 2021
Hochwald at the Sydney Film Festival, 3-14th of November 2021
Standard, September 2021
Schaufenster (Die Presse), September 2021
Standard, September 2021
Salzburger Nachrichten, September 2021
Tageszeitung, October 2020
FF, December 2019
Im Schneideraum mit Wolfgang Murnberger, 2015

Neue Südtiroler Tageszeitung, April 2015
Alpenrose, January 2013